Web
 Analytics
Cổ phiếu SVOA - (SET) | SVOA Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 04:50:51)

THB 1.25
Price
0.02 (1.63%)
Day Change
THB 1.23 >> N/A

SVOA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score13
  Magic Formula Rank by ROA
346
  Magic Formula Rank by ROE
346
  Magic Formula Rank by ROIC
330
  Price 1.23
  PBV / Sector
0.53 / 2.56
GREAT
  Earning Per Share 0.07
  PE / Sector
11.25 / 20.14
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.57 / 2.59
  Average 1M Daily Value
15.32M
GREAT
  Average 1W Daily Value
9.79M
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.41 / 6.18
  NPM Average (%) / Sector
1.96 / 6.12
  NPM Change Average (%) / Sector
0.37 / 4.24
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.60 / 5.01
  ROA Average (%) / Sector
0.99 / 5.23
  ROA Change Average (%) / Sector
2.14 / 1.67
GREAT
  ROE (%) / Sector
11.88 / 14.84
  ROE Average (%) / Sector
7.16 / 13.47
  ROE Change Average (%) / Sector
0.99 / 1.05
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
3.25 / 4.69
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.62 / 3.70
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.34 / 3.62
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 04:56:00
  SymbolSVOA
  NameSVOA Public Company Limited
  SectorIT Services
  MarketSET
  Listed Shares707.00M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 869.61M / 2,404.02M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks