Web
            Analytics
Cổ phiếu INTUCH - (SET) | INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-05-20 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 68.75
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 0

INTUCH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 69%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
86
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
86
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
78
GOOD
  Price 68.75
  PBV / Sector
5.86 / 2.30
  Earning Per Share 1.02
  PE / Sector
16.08 / 19.47
  PEG or PE/Growth / Sector
2.41 / 1.55
  Average 1M Daily Value
188.76 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
149.38 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 58%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
34,332.11 / 1,281.49
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
19,373.35 / 725.40
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
1,503.66 / 62.23
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
35.48 / 11.28
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
27.05 / 10.20
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
14.57 / 18.79
GOOD
  ROE (%) / Sector
38.29 / 27.56
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
31.58 / 18.76
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
6.75 / 6.70
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 83%
X
  Dividend (%) / Sector
4.61 / 4.49
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.54 / 4.46
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
8.43 / 233.35
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-05-18 05:19:45
  Symbol INTUCH
  Name INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Technology >> Information & Communication Technology
  Market SET
  Listed Shares 3,206.69 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 220,459.78 / 37,348.80
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks