Web
            Analytics
Cổ phiếu JAS - (SET) | JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-05-29 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.44
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 50

JAS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 72%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
1
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
1
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
1
GREAT
  Price 3.44
  PBV / Sector
2.76 / 2.23
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
1.43 / 26.77
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / 84.58
  Average 1M Daily Value
320.07 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
373.13 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.10 / 1,235.82
  NPM Average (%) / Sector
8.77 / 700.06
  NPM Change Average (%) / Sector
-218.59 / 61.05
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
42.94 / 10.75
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
17.96 / 10.10
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
495.14 / 17.52
GREAT
  ROE (%) / Sector
337.79 / 25.69
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
88.48 / 18.46
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-82.66 / 3.08
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 70%
X
  Dividend (%) / Sector
17.44 / 4.46
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
26.32 / 4.39
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-86.85 / 239.21
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-05-29 05:19:43
  Symbol JAS
  Name JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
  Sector Technology >> Information & Communication Technology
  Market SET
  Listed Shares 8,592.82 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 29,559.29 / 36,485.96
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks