Web
 Analytics
Cổ phiếu DITTO - (MAI) | Ditto (Thailand) Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

Ditto (Thailand) Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 17.00
Price
0.20 (1.19%)
Day Change

DITTO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng44%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score22
  Magic Formula Rank by ROA
459
  Magic Formula Rank by ROE
459
  Magic Formula Rank by ROIC
459
  Price 17.00
  PBV / Sector
8.17 / 5.40
  Earning Per Share 0.21
  PE / Sector
55.20 / 48.84
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 0.94
  Average 1M Daily Value
84.74 M
  Average 1W Daily Value
224.92 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.50 / 11.71
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
11.56 / 8.92
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.39
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
13.76 / 13.26
  ROA Average (%) / Sector
19.83 / 12.79
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.55
  ROE (%) / Sector
14.99 / 17.58
  ROE Average (%) / Sector
34.30 / 18.72
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
0.00 / -2.75
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư4%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.95
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.18
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.15
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolDITTO
  NameDitto (Thailand) Public Company Limited
  SectorMAI >> Technology
  MarketMAI
  Listed Shares440.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 7,480.00 / 3,257.20
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks