Web
            Analytics
Cổ phiếu ICHI - (SET) | ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-23

Stock Check  (Updated: 2024-02-23 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 17.70
Price
0.30 (1.72%)
Day Change
Social: 59

ICHI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Dividend" Section
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 59
  Magic Formula Rank by ROA
266
  Magic Formula Rank by ROE
266
  Magic Formula Rank by ROIC
241
  Price 17.70
  PBV / Sector
3.64 / 2.30
  Earning Per Share 0.62
  PE / Sector
20.56 / 23.97
  PEG or PE/Growth / Sector
1.32 / 8.58
  Average 1M Daily Value
123.16 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
160.18 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 58%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.50 / 8.28
  NPM Average (%) / Sector
10.34 / 7.47
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
16.58 / 26.32
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
16.92 / 10.06
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
9.98 / 9.38
  ROA Change Average (%) / Sector
36.45 / -106.54
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.37 / 12.03
  ROE Average (%) / Sector
10.10 / 11.96
  ROE Change Average (%) / Sector
26.24 / -45.49
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 54%
X
  Dividend (%) / Sector
5.75 / 3.89
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.11 / 3.46
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.25 / 38.33
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-23 05:20:02
  Symbol ICHI
  Name ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 1,300.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 22,620.00 / 13,092.63
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks