Web
 Analytics
Cổ phiếu TU - (SET) | THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 21.80
Price
-0.10 (-0.46%)
Day Change

TU Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng44%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score60
  Magic Formula Rank by ROA
347
  Magic Formula Rank by ROE
347
  Magic Formula Rank by ROIC
292
  Price 21.80
  PBV / Sector
1.80 / 3.07
  Earning Per Share 0.86
  PE / Sector
13.25 / 25.57
  PEG or PE/Growth / Sector
1.14 / 2.76
  Average 1M Daily Value
871.61 M
  Average 1W Daily Value
1,060.87 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.34 / 9.71
  NPM Average (%) / Sector
3.87 / 6.88
  NPM Change Average (%) / Sector
0.06 / 0.66
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.16 / 11.49
  ROA Average (%) / Sector
5.34 / 9.39
  ROA Change Average (%) / Sector
0.11 / 0.10
  ROE (%) / Sector
14.38 / 16.21
  ROE Average (%) / Sector
10.48 / 13.28
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.44 / -0.74
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
3.30 / 3.23
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.44 / 2.94
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.12 / 0.21
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolTU
  NameTHAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorAgro & Food Industry >> Food & Beverage
  MarketSET
  Listed Shares4,771.82 M
  Par Value0.25
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 104,025.58 / 26,869.62
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks