Web
 Analytics
Cổ phiếu CBG - (SET) | CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-11-28

Stock Check  (Updated: 2022-11-29 02:15:02)

CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 93.75
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

CBG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng54%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.28 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score60
  Magic Formula Rank by ROA
467
  Magic Formula Rank by ROE
467
  Magic Formula Rank by ROIC
408
  Price 93.75
  PBV / Sector
9.12 / 2.71
  Earning Per Share 1.88
  PE / Sector
37.64 / 26.15
  PEG or PE/Growth / Sector
0.81 / 0.92
  Average 1M Daily Value
502.89 M
  Average 1W Daily Value
328.32 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.38 / 8.47
  NPM Average (%) / Sector
14.40 / 6.41
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
1.45 / 0.85
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.58 / 10.86
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
18.84 / 8.98
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
1.22 / 0.76
GOOD
  ROE (%) / Sector
25.05 / 15.46
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
27.95 / 11.75
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
2.21 / 1.29
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
2.03 / 3.43
  Dividend Average (%) / Sector
1.85 / 3.43
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.18 / -0.08
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-11-29 05:51:26
  SymbolCBG
  NameCARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorAgro & Food Industry >> Food & Beverage
  MarketSET
  Listed Shares1,000.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 93,750.00 / 24,506.54
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks