Web
 Analytics
Cổ phiếu CBG - (SET) | Carabao Group Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

Carabao Group Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 127.50
Price
1.00 (0.79%)
Day Change

CBG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng54%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.23 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score60
  Magic Formula Rank by ROA
198
  Magic Formula Rank by ROE
198
  Magic Formula Rank by ROIC
208
  Price 127.50
  PBV / Sector
12.80 / 5.33
  Earning Per Share 0.87
  PE / Sector
36.22 / 34.44
  PEG or PE/Growth / Sector
0.89 / 1.26
  Average 1M Daily Value
752.43 M
  Average 1W Daily Value
605.65 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận79%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
29.61 / 19.31
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
16.28 / 9.31
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
3.04 / 2.74
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
14.89 / 7.04
  ROA Average (%) / Sector
10.67 / 6.02
  ROA Change Average (%) / Sector
1.11 / 0.46
GOOD
  ROE (%) / Sector
35.90 / 16.60
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
22.45 / 16.84
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
9.93 / -1.72
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
1.88 / 2.03
  Dividend Average (%) / Sector
1.94 / 2.22
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.93 / 0.10
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:17
  SymbolCBG
  NameCarabao Group Public Company Limited
  SectorBeverages
  MarketSET
  Listed Shares1,000.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.13 M / 0.06 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks