Web
            Analytics
Cổ phiếu ITC - (SET) | I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-18 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 23.00
Price
0.40 (1.77%)
Day Change
Social: 37

ITC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 47%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 37
  Magic Formula Rank by ROA
387
  Magic Formula Rank by ROE
387
  Magic Formula Rank by ROIC
388
  Price 23.00
  PBV / Sector
2.93 / 2.31
  Earning Per Share 0.27
  PE / Sector
25.77 / 20.17
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 2.48
  Average 1M Daily Value
183.96 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
154.65 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
19.58 / 10.47
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
18.81 / 8.13
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.08 / -5.91
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
10.79 / 11.37
  ROA Average (%) / Sector
11.88 / 10.53
  ROA Change Average (%) / Sector
112.57 / -107.56
GREAT
  ROE (%) / Sector
11.51 / 13.50
  ROE Average (%) / Sector
22.90 / 13.11
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-21.58 / -17.95
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.61 / 4.02
  Dividend Average (%) / Sector
1.80 / 3.51
  Dividend Change Average (%) / Sector
178.95 / 30.66
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-18 05:19:40
  Symbol ITC
  Name I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 3,000.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 69,000.00 / 14,006.55
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks