Web
 Analytics
Cổ phiếu TC - (SET) | TROPICAL CANNING (THAILAND) - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-11-28

Stock Check  (Updated: 2022-11-29 02:15:02)

THB 14.50
Price
-0.10 (-0.69%)
Day Change

TC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng55%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
367
  Magic Formula Rank by ROE
367
  Magic Formula Rank by ROIC
113
  Price 14.50
  PBV / Sector
1.93 / 2.71
  Earning Per Share 1.28
  PE / Sector
10.32 / 26.15
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.55 / 0.92
GOOD
  Average 1M Daily Value
112.81 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
70.15 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.30 / 8.47
  NPM Average (%) / Sector
4.67 / 6.41
  NPM Change Average (%) / Sector
1.49 / 0.85
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.67 / 10.86
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
9.21 / 8.98
  ROA Change Average (%) / Sector
2.17 / 0.76
GREAT
  ROE (%) / Sector
20.47 / 15.46
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
11.33 / 11.75
  ROE Change Average (%) / Sector
2.65 / 1.29
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.03 / 3.43
  Dividend Average (%) / Sector
2.84 / 3.43
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.15 / -0.08
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-11-29 05:51:26
  SymbolTC
  NameTROPICAL CANNING (THAILAND)
  SectorAgro & Food Industry >> Food & Beverage
  MarketSET
  Listed Shares330.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,785.00 / 24,506.54
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks