Web
 Analytics
Cổ phiếu SNNP - (SET) | Srinanaporn Marketing Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-11-28

Stock Check  (Updated: 2022-11-29 02:15:02)

Srinanaporn Marketing Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 20.10
Price
0.30 (1.52%)
Day Change

SNNP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng51%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
618
  Magic Formula Rank by ROE
618
  Magic Formula Rank by ROIC
1040
  Price 20.10
  PBV / Sector
6.54 / 2.71
  Earning Per Share 0.38
  PE / Sector
39.86 / 26.15
  PEG or PE/Growth / Sector
0.11 / 0.92
GREAT
  Average 1M Daily Value
125.28 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
76.21 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận35%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.14 / 8.47
  NPM Average (%) / Sector
6.80 / 6.41
  NPM Change Average (%) / Sector
3.74 / 0.85
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
14.03 / 10.86
  ROA Average (%) / Sector
10.63 / 8.98
  ROA Change Average (%) / Sector
4.82 / 0.76
GREAT
  ROE (%) / Sector
17.39 / 15.46
  ROE Average (%) / Sector
29.48 / 11.75
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-12.53 / 1.29
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư8%
X
  Dividend (%) / Sector
1.19 / 3.43
  Dividend Average (%) / Sector
1.19 / 3.43
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.08
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-11-29 05:51:26
  SymbolSNNP
  NameSrinanaporn Marketing Public Company Limited
  SectorAgro & Food Industry >> Food & Beverage
  MarketSET
  Listed Shares960.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 19,296.00 / 24,506.54
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks