Web
 Analytics
Cổ phiếu NRF - (SET) | NR Instant Produce Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-11-29

Stock Check  (Updated: 2022-11-29 02:15:02)

NR Instant Produce Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 6.75
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

NRF Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng50%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.13 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
636
  Magic Formula Rank by ROE
636
  Magic Formula Rank by ROIC
888
  Price 6.75
  PBV / Sector
3.11 / 2.71
  Earning Per Share 0.17
  PE / Sector
25.06 / 26.15
  PEG or PE/Growth / Sector
0.18 / 0.92
GREAT
  Average 1M Daily Value
21.33 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
14.88 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận35%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.05 / 8.47
  NPM Average (%) / Sector
8.86 / 6.41
  NPM Change Average (%) / Sector
3.14 / 0.85
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
10.21 / 10.86
  ROA Average (%) / Sector
7.51 / 8.98
  ROA Change Average (%) / Sector
1.97 / 0.76
GOOD
  ROE (%) / Sector
13.14 / 15.46
  ROE Average (%) / Sector
7.86 / 11.75
  ROE Change Average (%) / Sector
3.22 / 1.29
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
0.61 / 3.43
  Dividend Average (%) / Sector
0.33 / 3.43
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.56 / -0.08
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-11-29 05:51:26
  SymbolNRF
  NameNR Instant Produce Public Company Limited
  SectorAgro & Food Industry >> Food & Beverage
  MarketSET
  Listed Shares1,417.65 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 9,569.17 / 24,506.54
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks