Web
            Analytics
Cổ phiếu TKN - (SET) | TAOKAENOI FOOD & MARKETING - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-24

Stock Check  (Updated: 2024-04-24 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 10.10
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 50

TKN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 58%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
181
  Magic Formula Rank by ROE
181
  Magic Formula Rank by ROIC
176
  Price 10.10
  PBV / Sector
6.25 / 2.33
  Earning Per Share 0.54
  PE / Sector
18.76 / 22.30
  PEG or PE/Growth / Sector
0.70 / 8.75
  Average 1M Daily Value
60.12 M
  Average 1W Daily Value
64.60 M
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.96 / 8.43
  NPM Average (%) / Sector
8.34 / 7.49
  NPM Change Average (%) / Sector
27.65 / -11.88
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
25.03 / 10.46
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
12.85 / 9.60
  ROA Change Average (%) / Sector
42.06 / -103.48
GREAT
  ROE (%) / Sector
34.46 / 12.68
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
18.70 / 12.03
  ROE Change Average (%) / Sector
35.80 / -13.77
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.55 / 4.04
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.81 / 3.69
  Dividend Change Average (%) / Sector
38.69 / 36.81
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-24 05:19:48
  Symbol TKN
  Name TAOKAENOI FOOD & MARKETING
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 1,380.00 M
  Par Value 0.25
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 13,938.00 / 13,232.69
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks