Web
 Analytics
Cổ phiếu PTTEP - (SET) | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-05-13

Stock Check  (Updated: 2022-05-14 02:30:02)

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 151.50
Price
2.00 (1.34%)
Day Change

PTTEP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.25 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
219
  Magic Formula Rank by ROE
219
  Magic Formula Rank by ROIC
333
  Price 151.50
  PBV / Sector
1.46 / 1.75
GOOD
  Earning Per Share 2.64
  PE / Sector
15.89 / 18.90
  PEG or PE/Growth / Sector
0.90 / 4.65
  Average 1M Daily Value
1,796.53 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,862.95 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính56%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.27 / 22.16
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
18.18 / 19.62
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.31 / 1.14
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.61 / 8.94
  ROA Average (%) / Sector
10.88 / 7.00
  ROA Change Average (%) / Sector
0.47 / 0.96
  ROE (%) / Sector
9.54 / 12.40
  ROE Average (%) / Sector
9.70 / 9.84
  ROE Change Average (%) / Sector
0.02 / 1.72
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
X
  Dividend (%) / Sector
3.30 / 4.01
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.15 / 3.85
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.11 / -0.27
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-05-14 05:21:23
  SymbolPTTEP
  NamePTT EXPLORATION AND PRODUCTION
  SectorResources >> Energy & Utilities
  MarketSET
  Listed Shares3,969.99 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 601,452.79 / 63,596.54
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks