Web
            Analytics
Cổ phiếu GUNKUL - (SET) | GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-23

Stock Check  (Updated: 2023-03-24 02:03:33)

GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.88
Price
0.12 (3.19%)
Day Change

GUNKUL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.54 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 61
  Magic Formula Rank by ROA
167
  Magic Formula Rank by ROE
167
  Magic Formula Rank by ROIC
145
  Price 3.88
  PBV / Sector
2.45 / 1.54
  Earning Per Share 0.34
  PE / Sector
11.45 / 24.41
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.40 / 1.50
GOOD
  Average 1M Daily Value
371.72 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
263.17 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 70%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
39.84 / 23.68
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
29.99 / 20.14
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
5.40 / 1.23
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.17 / 9.48
  ROA Average (%) / Sector
8.83 / 7.28
  ROA Change Average (%) / Sector
1.22 / 0.80
GOOD
  ROE (%) / Sector
22.14 / 13.58
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
20.63 / 10.21
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
2.53 / 1.64
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.09 / 5.35
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.08 / 3.98
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.70 / 0.51
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-24 05:21:30
  Symbol GUNKUL
  Name GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 8,882.53 M
  Par Value 0.25
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 34,464.22 / 77,482.86
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks