Web
 Analytics
Cổ phiếu GUNKUL - (SET) | GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-02

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 5.45
Price
0.05 (0.93%)
Day Change

GUNKUL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng52%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.37 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
431
  Magic Formula Rank by ROE
431
  Magic Formula Rank by ROIC
211
  Price 5.45
  PBV / Sector
3.31 / 1.65
  Earning Per Share 0.32
  PE / Sector
14.54 / 20.31
  PEG or PE/Growth / Sector
0.36 / 3.71
GOOD
  Average 1M Daily Value
203.74 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
263.06 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
47.36 / 31.65
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
31.49 / 21.71
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
7.28 / 2.76
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.07 / 9.97
  ROA Average (%) / Sector
9.01 / 7.56
  ROA Change Average (%) / Sector
1.44 / 0.59
GOOD
  ROE (%) / Sector
24.22 / 14.76
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
21.05 / 11.19
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
3.05 / 0.69
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
X
  Dividend (%) / Sector
3.30 / 4.11
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.76 / 3.75
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.42 / -0.10
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-03 05:51:28
  SymbolGUNKUL
  NameGUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
  SectorResources >> Energy & Utilities
  MarketSET
  Listed Shares8,882.53 M
  Par Value0.25
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 48,409.79 / 82,839.56
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks