Web
 Analytics
Cổ phiếu SPCG - (SET) | SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-08-11

Stock Check  (Updated: 2022-08-12 02:30:02)

THB 16.10
Price
0.20 (1.26%)
Day Change

SPCG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng54%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.22 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score41
  Magic Formula Rank by ROA
81
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
81
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
23
GREAT
  Price 16.10
  PBV / Sector
0.98 / 1.79
GREAT
  Earning Per Share 0.58
  PE / Sector
7.11 / 18.69
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-4.47 / 5.78
  Average 1M Daily Value
4.91 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
5.04 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
60.24 / 31.68
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
57.12 / 19.68
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
2.97 / 3.79
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.51 / 10.45
  ROA Average (%) / Sector
14.38 / 7.27
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.68 / 1.01
  ROE (%) / Sector
14.34 / 15.37
  ROE Average (%) / Sector
18.59 / 9.95
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.37 / 2.17
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.97 / 4.00
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.93 / 3.72
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.31 / -0.25
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-08-12 05:21:25
  SymbolSPCG
  NameSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorResources >> Energy & Utilities
  MarketSET
  Listed Shares1,055.79 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 16,998.22 / 99,691.10
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks