Web
            Analytics
Cổ phiếu NOVA - (SET) | NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-19

Stock Check  (Updated: 2024-04-20 01:30:01)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 9.90
Price
-0.10 (-1.00%)
Day Change
Social: 5

NOVA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 67%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 5
  Magic Formula Rank by ROA
9
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
9
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
29
GREAT
  Price 9.90
  PBV / Sector
0.91 / 1.16
GREAT
  Earning Per Share 1.75
  PE / Sector
5.65 / 19.66
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / -0.33
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.90 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
5190.00000000
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
749.20 / 30.13
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
198.94 / 17.74
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
634.15 / 2.31
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
-0.60 / 7.34
  ROA Average (%) / Sector
2.36 / 7.35
  ROA Change Average (%) / Sector
886.36 / 27.39
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.62 / 9.87
  ROE Average (%) / Sector
6.03 / 10.16
  ROE Change Average (%) / Sector
588.87 / 10.17
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 66%
X
  Dividend (%) / Sector
11.21 / 5.27
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
11.10 / 4.74
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 56.05
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-20 05:19:48
  Symbol NOVA
  Name NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 169.95 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,682.50 / 70,164.75
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks