Web
 Analytics
Cổ phiếu WP - (SET) | WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 5.80
Price
-0.05 (-0.85%)
Day Change

WP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.05 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
690
  Magic Formula Rank by ROE
690
  Magic Formula Rank by ROIC
242
  Price 5.80
  PBV / Sector
2.36 / 2.00
  Earning Per Share 0.12
  PE / Sector
17.48 / 21.86
  PEG or PE/Growth / Sector
0.57 / 0.45
GOOD
  Average 1M Daily Value
32.35 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
7.78 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.98 / 28.04
  NPM Average (%) / Sector
1.59 / 18.55
  NPM Change Average (%) / Sector
0.18 / 1.04
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.87 / 8.19
  ROA Average (%) / Sector
4.95 / 6.20
  ROA Change Average (%) / Sector
0.34 / -0.08
  ROE (%) / Sector
14.13 / 13.21
  ROE Average (%) / Sector
24.87 / 8.57
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.84 / -0.50
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.45 / 2.85
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
1.49 / 2.61
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.98 / 0.46
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-10-27 05:21:09
  SymbolWP
  NameWP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorResources >> Energy & Utilities
  MarketSET
  Listed Shares518.50 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,007.30 / 81,126.01
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks