Web
            Analytics
Cổ phiếu GULF - (SET) | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-03-01

Stock Check  (Updated: 2024-03-02 01:30:01)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 42.75
Price
-0.25 (-0.58%)
Day Change
Social: 58

GULF Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 47%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 58
  Magic Formula Rank by ROA
484
  Magic Formula Rank by ROE
484
  Magic Formula Rank by ROIC
445
  Price 42.75
  PBV / Sector
4.30 / 1.23
  Earning Per Share 1.27
  PE / Sector
33.76 / 21.14
  PEG or PE/Growth / Sector
3.09 / -0.32
  Average 1M Daily Value
396.08 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
349.40 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.11 / 15.36
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
18.46 / 14.79
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-6.56 / -5.17
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
6.95 / 7.60
  ROA Average (%) / Sector
6.17 / 7.41
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.32 / 27.51
  ROE (%) / Sector
13.07 / 9.80
  ROE Average (%) / Sector
11.01 / 10.14
  ROE Change Average (%) / Sector
3.09 / 10.61
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.06 / 4.85
  Dividend Average (%) / Sector
1.14 / 4.43
  Dividend Change Average (%) / Sector
34.32 / 52.44
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-03-02 05:20:00
  Symbol GULF
  Name GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 11,733.15 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 501,592.16 / 71,822.70
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks