Web
 Analytics
Cổ phiếu RPC - (SET) | RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-12-07

Stock Check  (Updated: 2021-12-07 02:30:02)

THB 1.36
Price
0.05 (3.68%)
Day Change

RPC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng63%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.07 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score31
  Magic Formula Rank by ROA
428
  Magic Formula Rank by ROE
428
  Magic Formula Rank by ROIC
446
  Price 1.36
  PBV / Sector
0.71 / 1.85
GREAT
  Earning Per Share 0.56
  PE / Sector
2.23 / 20.25
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / 0.38
  Average 1M Daily Value
33.22 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
18.57 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.95 / 36.70
  NPM Average (%) / Sector
4.43 / 21.60
  NPM Change Average (%) / Sector
4.12 / 5.32
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
22.59 / 8.44
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
6.73 / 6.44
  ROA Change Average (%) / Sector
5.82 / 0.58
GREAT
  ROE (%) / Sector
38.18 / 12.66
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
12.44 / 9.05
  ROE Change Average (%) / Sector
10.25 / 0.79
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.10
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 3.69
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.02
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-12-07 05:21:12
  SymbolRPC
  NameRPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorResources >> Energy & Utilities
  MarketSET
  Listed Shares1,304.66 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,774.34 / 74,072.80
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks