Web
 Analytics
Cổ phiếu AGE - (SET) | Asia Green Energy Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-07-29

Stock Check  (Updated: 2021-07-28 02:31:59)

Asia Green Energy Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.18
Price
-0.02 (-0.63%)
Day Change

AGE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng57%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.13 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
163
  Magic Formula Rank by ROE
163
  Magic Formula Rank by ROIC
179
  Price 3.18
  PBV / Sector
1.55 / 1.77
GOOD
  Earning Per Share 0.13
  PE / Sector
9.94 / 20.44
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.32 / 0.31
GOOD
  Average 1M Daily Value
52.43 M
  Average 1W Daily Value
11.73 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.25 / 8.85
  NPM Average (%) / Sector
3.03 / 5.92
  NPM Change Average (%) / Sector
2.53 / 4.97
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.36 / 6.71
  ROA Average (%) / Sector
4.12 / 4.89
  ROA Change Average (%) / Sector
4.90 / 2.55
GREAT
  ROE (%) / Sector
25.28 / 20.24
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
14.32 / 11.64
  ROE Change Average (%) / Sector
16.48 / 12.25
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
X
  Dividend (%) / Sector
3.14 / 3.22
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.96 / 4.23
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.75 / -0.64
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-07-28 02:34:53
  SymbolAGE
  NameAsia Green Energy Public Company Limited
  SectorTrading Companies and Distributors
  MarketSET
  Listed Shares966.89 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,074.72 / 2,101.13
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks