Web
            Analytics
Cổ phiếu BCPG - (SET) | BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-17 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 6.00
Price
0.05 (0.84%)
Day Change
Social: 50

BCPG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 47%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
460
  Magic Formula Rank by ROE
460
  Magic Formula Rank by ROIC
466
  Price 6.00
  PBV / Sector
0.57 / 1.07
GREAT
  Earning Per Share 0.15
  PE / Sector
17.26 / 22.19
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.96 / -1.49
  Average 1M Daily Value
18.66 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
40.22 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
35.23 / 56.97
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
38.12 / 28.25
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.96 / -13.19
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
4.28 / 6.86
  ROA Average (%) / Sector
5.44 / 7.71
  ROA Change Average (%) / Sector
-5.14 / 14.19
  ROE (%) / Sector
3.38 / 9.18
  ROE Average (%) / Sector
6.93 / 10.60
  ROE Change Average (%) / Sector
-18.55 / 11.25
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.15 / 5.43
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.36 / 4.71
  Dividend Change Average (%) / Sector
8.98 / 82.79
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-15 05:20:32
  Symbol BCPG
  Name BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 2,995.76 M
  Par Value 5.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 17,824.77 / 69,895.71
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks