Web
            Analytics
Cổ phiếu TTW - (SET) | TTW PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-24

Stock Check  (Updated: 2023-03-25 02:03:10)

THB 8.50
Price
0.10 (1.19%)
Day Change

TTW Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 58%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.62 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
48
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
48
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
63
GOOD
  Price 8.50
  PBV / Sector
2.31 / 1.54
  Earning Per Share 0.74
  PE / Sector
11.43 / 24.40
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
3.38 / 1.49
  Average 1M Daily Value
38.93 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
47.46 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
52.21 / 23.68
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
50.59 / 20.14
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
1.03 / 1.23
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
17.29 / 9.48
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
17.29 / 7.28
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
0.19 / 0.80
  ROE (%) / Sector
20.56 / 13.58
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
22.62 / 10.21
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.74 / 1.64
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
7.06 / 5.36
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.64 / 3.98
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.68 / 0.51
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-25 05:21:28
  Symbol TTW
  Name TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 3,990.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 33,915.00 / 77,315.61
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks