Web
 Analytics
Cổ phiếu SUPER - (SET) | SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-08-11

Stock Check  (Updated: 2022-08-12 02:30:02)

SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.74
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

SUPER Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng38%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.42 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.74
  PBV / Sector
1.01 / 1.79
GREAT
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
N/A / 18.69
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 5.78
  Average 1M Daily Value
33.69 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
42.01 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính33%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận39%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
22.13 / 31.68
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
26.82 / 19.68
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.02 / 3.79
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.75 / 10.45
  ROA Average (%) / Sector
6.11 / 7.27
  ROA Change Average (%) / Sector
0.02 / 1.01
  ROE (%) / Sector
10.98 / 15.37
  ROE Average (%) / Sector
10.96 / 9.95
  ROE Change Average (%) / Sector
0.77 / 2.17
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.81 / 4.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.86 / 3.72
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.17 / -0.25
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolSUPER
  NameSUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
  SectorResources >> Energy & Utilities
  MarketSET
  Listed Shares27,349.47 M
  Par Value0.10
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 20,238.61 / 99,691.10
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks