Web
            Analytics
Cổ phiếu CPR - (MAI) | CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-05-29 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.06
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 45

CPR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 45
  Magic Formula Rank by ROA
331
  Magic Formula Rank by ROE
331
  Magic Formula Rank by ROIC
329
  Price 4.06
  PBV / Sector
1.21 / 1.49
GOOD
  Earning Per Share 0.06
  PE / Sector
18.27 / 22.77
  PEG or PE/Growth / Sector
0.40 / -1.04
GOOD
  Average 1M Daily Value
0.32 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.38 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 58%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.20 / 8.22
  NPM Average (%) / Sector
10.68 / 4.84
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
19.79 / -3.91
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.30 / 8.48
  ROA Average (%) / Sector
8.48 / 7.96
  ROA Change Average (%) / Sector
24.13 / 51.51
GREAT
  ROE (%) / Sector
6.77 / 10.17
  ROE Average (%) / Sector
7.95 / 9.78
  ROE Change Average (%) / Sector
23.84 / 139.79
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 33%
X
  Dividend (%) / Sector
2.86 / 3.22
  Dividend Average (%) / Sector
4.61 / 3.38
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-10.99 / 65.66
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-05-29 05:19:43
  Symbol CPR
  Name CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
  Sector Industrial
  Market MAI
  Listed Shares 199.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 807.94 / 1,208.79
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks