Web
 Analytics
Cổ phiếu CPR - (MAI) | CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.28
Price
-0.06 (-1.38%)
Day Change

CPR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
480
  Magic Formula Rank by ROE
480
  Magic Formula Rank by ROIC
468
  Price 4.28
  PBV / Sector
1.52 / 2.89
GOOD
  Earning Per Share 0.19
  PE / Sector
14.46 / 23.87
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.53 / 0.23
  Average 1M Daily Value
1.20 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.49 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính56%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.85 / 10.49
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
13.23 / 5.12
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.41 / 0.93
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.63 / 11.18
  ROA Average (%) / Sector
11.55 / 7.87
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.15 / 0.53
  ROE (%) / Sector
10.91 / 14.15
  ROE Average (%) / Sector
10.74 / 8.95
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.94 / 1.10
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
X
  Dividend (%) / Sector
1.87 / 2.37
  Dividend Average (%) / Sector
13.80 / 3.27
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
3.64 / 0.54
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolCPR
  NameCPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
  SectorMAI >> Industrial
  MarketMAI
  Listed Shares199.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 851.72 / 2,118.53
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks