Web
 Analytics
Cổ phiếu PACO - (MAI) | President Automobile Industries Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-01

Stock Check  (Updated: 2022-12-01 02:15:02)

President Automobile Industries Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.78
Price
-0.02 (-0.72%)
Day Change

PACO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng42%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score30
  Magic Formula Rank by ROA
520
  Magic Formula Rank by ROE
520
  Magic Formula Rank by ROIC
954
  Price 2.78
  PBV / Sector
2.98 / 2.21
  Earning Per Share 0.08
  PE / Sector
28.88 / 30.73
  PEG or PE/Growth / Sector
0.72 / 0.21
  Average 1M Daily Value
5.51 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3.69 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận33%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.00 / 10.44
  NPM Average (%) / Sector
12.82 / 4.32
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
0.37 / 1.48
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.81 / 9.41
  ROA Average (%) / Sector
10.76 / 8.73
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.84 / 0.06
  ROE (%) / Sector
10.59 / 14.87
  ROE Average (%) / Sector
14.23 / 11.39
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.90 / 0.48
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư8%
X
  Dividend (%) / Sector
2.88 / 3.01
  Dividend Average (%) / Sector
2.88 / 4.13
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.32
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-01 05:51:27
  SymbolPACO
  NamePresident Automobile Industries Public Company Limited
  SectorMAI >> Industrial
  MarketMAI
  Listed Shares1,000.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,780.00 / 1,602.21
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks