Web
 Analytics
Cổ phiếu FPI - (MAI) | FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-01

Stock Check  (Updated: 2022-12-01 02:15:02)

FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.42
Price
-0.08 (-2.34%)
Day Change

FPI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng60%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Good" Section
  Select Rate0.06 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
150
  Magic Formula Rank by ROE
150
  Magic Formula Rank by ROIC
82
GOOD
  Price 3.42
  PBV / Sector
2.54 / 2.21
  Earning Per Share 0.22
  PE / Sector
11.15 / 30.73
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.02 / 0.21
GREAT
  Average 1M Daily Value
21.02 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
10.27 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.49 / 10.44
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
9.66 / 4.32
  NPM Change Average (%) / Sector
2.53 / 1.48
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
17.65 / 9.41
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
9.70 / 8.73
  ROA Change Average (%) / Sector
2.80 / 0.06
GREAT
  ROE (%) / Sector
25.02 / 14.87
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
13.05 / 11.39
  ROE Change Average (%) / Sector
4.17 / 0.48
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
3.42 / 3.01
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.92 / 4.13
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.29 / -0.32
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-01 05:51:27
  SymbolFPI
  NameFORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
  SectorMAI >> Industrial
  MarketMAI
  Listed Shares1,513.03 M
  Par Value0.25
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,174.56 / 1,602.21
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks