Web
 Analytics
Cổ phiếu TMC - (MAI) | T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-01

Stock Check  (Updated: 2022-12-01 02:15:02)

T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.20
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

TMC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.03 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score13
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 2.20
  PBV / Sector
2.52 / 2.21
  Earning Per Share 0.16
  PE / Sector
14.59 / 30.73
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.95 / 0.21
  Average 1M Daily Value
12.27 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
11.79 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
26.08 / 10.44
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
-7.02 / 4.32
  NPM Change Average (%) / Sector
11.39 / 1.48
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
10.79 / 9.41
  ROA Average (%) / Sector
-2.11 / 8.73
  ROA Change Average (%) / Sector
4.34 / 0.06
GREAT
  ROE (%) / Sector
18.90 / 14.87
  ROE Average (%) / Sector
-6.39 / 11.39
  ROE Change Average (%) / Sector
7.92 / 0.48
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.01
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 4.13
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.32
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolTMC
  NameT.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Industrial
  MarketMAI
  Listed Shares458.77 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,009.30 / 1,602.21
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks