Web
 Analytics
Cổ phiếu LEO - (MAI) | Leo Global Logistics Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-10-04

Stock Check  (Updated: 2022-10-04 02:30:02)

Leo Global Logistics Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 11.80
Price
0.20 (1.69%)
Day Change

LEO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng63%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.03 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
117
  Magic Formula Rank by ROE
117
  Magic Formula Rank by ROIC
509
  Price 11.80
  PBV / Sector
4.13 / 3.99
  Earning Per Share 0.59
  PE / Sector
11.77 / 39.35
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.09 / -0.20
GREAT
  Average 1M Daily Value
29.57 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
27.02 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận33%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.37 / 11.44
  NPM Average (%) / Sector
5.48 / 13.26
  NPM Change Average (%) / Sector
0.63 / -0.06
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
28.77 / 16.02
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
17.31 / 11.66
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
5.76 / 1.30
GREAT
  ROE (%) / Sector
40.58 / 20.70
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
26.67 / 15.10
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
5.73 / 0.74
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.13 / 2.93
  Dividend Average (%) / Sector
1.31 / 3.26
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.65 / -0.12
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-10-04 05:21:24
  SymbolLEO
  NameLeo Global Logistics Public Company Limited
  SectorMAI >> Services
  MarketMAI
  Listed Shares320.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,776.00 / 3,222.50
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks