Web
            Analytics
Cổ phiếu MORE - (MAI) | MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-01-27

Stock Check  (Updated: 2023-01-28 13:59:02)

MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.38
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

MORE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 77%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
3
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
3
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
2
GREAT
  Price 0.38
  PBV / Sector
1.25 / 3.47
GOOD
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
2.55 / 32.38
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / -1.35
  Average 1M Daily Value
13.22 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
7.38 M
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.86 / 11.15
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
165.69 / 12.73
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
21.01 / 1.46
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
94.86 / 14.63
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
47.62 / 12.05
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
32.61 / 1.23
GREAT
  ROE (%) / Sector
121.93 / 21.62
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
59.13 / 18.33
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
42.22 / 0.60
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.02
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 3.49
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.26
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-01-28 19:41:27
  Symbol MORE
  Name MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector MAI >> Services
  Market MAI
  Listed Shares 7,176.75 M
  Par Value 0.05
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,727.16 / 2,965.97
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks