Web
 Analytics
Cổ phiếu YGG - (MAI) | YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 22.10
Price
0.10 (0.45%)
Day Change

YGG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng51%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.06 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
523
  Magic Formula Rank by ROE
523
  Magic Formula Rank by ROIC
517
  Price 22.10
  PBV / Sector
10.65 / 4.45
  Earning Per Share 0.26
  PE / Sector
45.89 / 38.86
  PEG or PE/Growth / Sector
0.62 / -0.07
  Average 1M Daily Value
42.07 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
15.43 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận79%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
32.10 / 14.13
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
20.56 / 5.99
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.33 / 0.05
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
22.08 / 11.19
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
14.16 / 10.80
  ROA Change Average (%) / Sector
1.37 / 0.03
GOOD
  ROE (%) / Sector
24.21 / 15.74
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
17.81 / 14.27
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.94 / -0.13
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
0.79 / 2.67
  Dividend Average (%) / Sector
0.23 / 2.28
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.35 / 0.47
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-10-27 05:21:09
  SymbolYGG
  NameYGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Services
  MarketMAI
  Listed Shares180.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,978.00 / 2,841.19
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks