Web
 Analytics
Cổ phiếu YGG - (MAI) | YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-10-04

Stock Check  (Updated: 2022-10-04 02:30:02)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 9.10
Price
0.20 (2.20%)
Day Change

YGG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng60%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.10 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
437
  Magic Formula Rank by ROE
437
  Magic Formula Rank by ROIC
408
  Price 9.10
  PBV / Sector
9.28 / 3.99
  Earning Per Share 0.16
  PE / Sector
41.60 / 39.35
  PEG or PE/Growth / Sector
0.51 / -0.20
GOOD
  Average 1M Daily Value
68.14 M
  Average 1W Daily Value
48.97 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
37.87 / 11.44
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
27.70 / 13.26
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.43 / -0.06
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
26.04 / 16.02
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
19.11 / 11.66
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
3.68 / 1.30
GREAT
  ROE (%) / Sector
27.33 / 20.70
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
21.94 / 15.10
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
2.45 / 0.74
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.77 / 2.93
  Dividend Average (%) / Sector
0.66 / 3.26
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.04 / -0.12
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-10-04 05:21:24
  SymbolYGG
  NameYGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Services
  MarketMAI
  Listed Shares602.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,478.17 / 3,222.50
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks