Web
            Analytics
Cổ phiếu SPA - (MAI) | SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-23

Stock Check  (Updated: 2024-02-23 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 13.80
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 48

SPA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 42%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 48
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 13.80
  PBV / Sector
15.50 / 3.08
  Earning Per Share 0.22
  PE / Sector
57.35 / 35.55
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.87 / 1.81
  Average 1M Daily Value
23.55 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
19.23 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 50%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.89 / 11.43
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
-37.73 / 8.65
  NPM Change Average (%) / Sector
-117.89 / -8.23
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
12.15 / 12.09
  ROA Average (%) / Sector
2.36 / 12.63
  ROA Change Average (%) / Sector
-272.60 / -39.95
  ROE (%) / Sector
32.20 / 15.16
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
-3.49 / 17.31
  ROE Change Average (%) / Sector
-120.59 / -19.01
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 4%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.59
  Dividend Average (%) / Sector
0.29 / 3.33
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 36.66
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  Symbol SPA
  Name SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
  Sector Services
  Market MAI
  Listed Shares 855.00 M
  Par Value 0.25
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 11,799.00 / 2,900.93
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks