Web
 Analytics
Cổ phiếu BEAUTY - (SET) | Beauty Community Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-15

Stock Check  (Updated: 2021-01-15 03:30:54)

THB 1.63
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
THB 1.63 >> N/A

BEAUTY Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 23) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

23

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 1.63
  PBV / Sector
5.82 / 4.25
  Earning Per Share -0.01
  PE / Sector
-83.60 / 18.96
  PEG or PE/Growth / Sector
0.70 / 0.04
  Average 1M Daily Value
121.23 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
79.53 M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-12.25 / 5.82
  NPM Average (%) / Sector
17.38 / 4.36
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-13.46 / 1.10
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-0.14 / 5.63
  ROA Average (%) / Sector
24.93 / 4.97
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-17.41 / 2.07
  ROE (%) / Sector
-10.87 / 17.38
  ROE Average (%) / Sector
41.49 / 14.44
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-29.75 / 6.81
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.26
  Dividend Average (%) / Sector
2.53 / 1.19
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.83 / 1.40
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-15 03:30:54
  SymbolBEAUTY
  NameBeauty Community Public Company Limited
  SectorSpecialty Retail
  MarketSET
  Listed Shares3,006.87 M
  Par Value0.10
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4901.1957 / 0.03 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks