Web
 Analytics
Cổ phiếu MEGA - (SET) | Mega Lifesciences Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

Mega Lifesciences Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 33.75
Price
0.25 (0.75%)
Day Change

MEGA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.21 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score59
  Magic Formula Rank by ROA
149
  Magic Formula Rank by ROE
149
  Magic Formula Rank by ROIC
151
  Price 33.75
  PBV / Sector
4.23 / 4.23
  Earning Per Share 0.49
  PE / Sector
21.09 / 21.09
  PEG or PE/Growth / Sector
0.95 / 0.95
  Average 1M Daily Value
189.98 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
176.30 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.19 / 12.19
  NPM Average (%) / Sector
10.94 / 10.94
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
1.26 / 1.26
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.96 / 11.96
  ROA Average (%) / Sector
9.87 / 9.87
  ROA Change Average (%) / Sector
1.15 / 1.15
GOOD
  ROE (%) / Sector
24.96 / 24.96
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
21.23 / 21.23
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
1.72 / 1.72
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
2.67 / 2.67
  Dividend Average (%) / Sector
2.40 / 2.40
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.86 / 0.86
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:17
  SymbolMEGA
  NameMega Lifesciences Public Company Limited
  SectorPharmaceuticals
  MarketSET
  Listed Shares871.87 M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.03 M / 0.03 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks