Web
            Analytics
Cổ phiếu UVAN - (SET) | UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-25

Stock Check  (Updated: 2023-09-26 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 8.25
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 33

UVAN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 76%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 33
  Magic Formula Rank by ROA
4
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
4
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
4
GREAT
  Price 8.25
  PBV / Sector
1.78 / 1.16
  Earning Per Share 0.66
  PE / Sector
6.18 / 18.69
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.07 / -0.36
GREAT
  Average 1M Daily Value
4.12 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
4.97 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.77 / 4.55
  NPM Average (%) / Sector
7.03 / 6.39
  NPM Change Average (%) / Sector
15.55 / -770.10
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
30.22 / 10.18
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
22.75 / 11.62
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
50.39 / 196.73
GREAT
  ROE (%) / Sector
29.95 / 13.18
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
21.47 / 16.07
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
55.26 / -250.76
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
12.12 / 6.58
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.78 / 5.29
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
23.29 / 46.35
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-26 05:20:44
  Symbol UVAN
  Name UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
  Sector Agro & Food Industry >> Agribusiness
  Market SET
  Listed Shares 940.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 7,755.00 / 8,318.37
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks