Web
 Analytics
Cổ phiếu UREKA - (MAI) | EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-01

Stock Check  (Updated: 2022-12-01 02:15:02)

EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.27
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

UREKA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Growth" Section
  Select Rate0.09 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
937
  Magic Formula Rank by ROE
937
  Magic Formula Rank by ROIC
447
  Price 1.27
  PBV / Sector
1.79 / 2.21
  Earning Per Share 0.05
  PE / Sector
22.18 / 30.73
  PEG or PE/Growth / Sector
0.33 / 0.21
GOOD
  Average 1M Daily Value
36.81 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
20.73 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
31.50 / 10.44
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
-52.89 / 4.32
  NPM Change Average (%) / Sector
6.67 / 1.48
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
10.41 / 9.41
  ROA Average (%) / Sector
-1.41 / 8.73
  ROA Change Average (%) / Sector
2.36 / 0.06
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.51 / 14.87
  ROE Average (%) / Sector
-4.19 / 11.39
  ROE Change Average (%) / Sector
1.51 / 0.48
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.01
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 4.13
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.32
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-01 05:51:27
  SymbolUREKA
  NameEUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Industrial
  MarketMAI
  Listed Shares1,655.00 M
  Par Value0.25
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,101.85 / 1,602.21
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks