Web
            Analytics
Cổ phiếu LANNA - (SET) | THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-24 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 14.00
Price
-0.20 (-1.41%)
Day Change
Social: 45

LANNA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 79%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.13 From 30 days period
  Watch Rate 0.15 From 30 days period
  Social Score 45
  Magic Formula Rank by ROA
2
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
2
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
3
GREAT
  Price 14.00
  PBV / Sector
0.83 / 1.00
GREAT
  Earning Per Share 1.11
  PE / Sector
3.89 / 19.84
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.02 / -1.20
GREAT
  Average 1M Daily Value
10.78 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
13.84 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 58%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 75%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.95 / 62.29
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
14.27 / 30.45
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
74.25 / -15.08
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
29.60 / 6.83
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
34.39 / 7.77
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
121.51 / 14.01
GREAT
  ROE (%) / Sector
22.16 / 9.27
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
26.41 / 10.78
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
88.66 / 10.71
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
16.43 / 5.75
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
11.12 / 4.77
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
60.73 / 93.02
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-24 05:22:29
  Symbol LANNA
  Name THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 525.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 7,350.00 / 76,498.38
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks